Cao Umc: eindbod voor compensatie gemiste loonsverhoging

12/07/2017
Er is tussen vakbonden en werkgevers een akkoord gesloten over een compensatie voor de gemiste loonsverhoging van januari 2016.
De leden van de vakbonden mogen nu stemmen of zij deze compensatie voldoende vinden.

Wat ging er aan vooraf?
Na ruim een jaar hebben de NFU en FNV samen met de andere bonden weer overleg gevoerd over de toepassing van de afspraken rond het loonruimteakkoord dat in juli 2015 is overeengekomen door CNV/AC/CMHF. Er ligt nu een eindbod van NFU waarover de leden van FNV kunnen stemmen.
Na meerdere gespreksrondes en een afwijzing van het eerste eindbod van NFU door FNV, ligt er nu een eindbod dat kan worden voorgelegd aan de vakbondsleden. Ondanks dat FNV geen partij is bij de totstandkoming van de Loonruimteovereenkomst, willen men wel tot structurele afspraken komen. In het eindbod van de NFU is nu een structurele component opgenomen.

Duizenden handtekeningen
Door verlaging van de pensioenpremie is er extra loonruimte vrij gekomen. De vakbonden hebben in een kort geding geëist dat bovenop het al reeds behaalde cao resultaat, de salarissen structureel met 1.4% worden verhoogd. Naar mening van de rechter kon echter niet worden aangetoond dat de NFU partij was bij de loonruimteovereenkomst. Dit hebben vakbonden in een vervolg traject opgepakt en er is een bodemprocedure in voorbereiding. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald om de eisen kracht bij te zetten. De NFU lijkt met de bonden tot overeenstemming te willen komen voordat het cao overleg in het najaar start.

Er ligt er nu het volgende eindbod: in de cao is een salarisverhoging opgenomen van 1% per 1 augustus 2017. De NFU biedt daar bovenop per 1 augustus 2017 een structurele verhoging 0,55%. Daarnaast wordt in december 2017 een eenmalige uitkering verstrekt van 250 euro bruto bij een voltijds dienstverband, aan alle medewerkers die op 1 december 2017 in dienst zijn.
Het eindbod van de NFU is voorgelegd aan de FNV-leden vertegenwoordigd in de Branche Adviesraad (BAR) UMC’s. De BAR vindt het eindbod voldoende om voor te leggen aan de leden.
De eindbeslissing ligt nu dus bij de leden van de vakbonden, die uiterlijk 14 augustus hun stem kunnen uitbrengen.

Overig nieuws